Artikel 14.1

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Op de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is de in bijlage F opgenomen Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling van toepassing.

Artikel 14.2

Werkloosheid

Op de rechten en plichten van werkgever en werknemer bij werkloosheid is de in bijlage G opgenomen Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling van toepassing.

Artikel 14.3

Uitvoering re-integratie*

*Zie toelichting

De re-integratie van de werknemer zal, indien het extern wordt belegd, uitgevoerd worden door een re-integratiebedrijf met een nationaal gevalideerd en breed erkend en gehanteerd keurmerk, bijvoorbeeld ‘Blik op werk’.

Artikel 14.4

Pensioen

Voor de werknemer die in de Wet privatisering ABP als overheidswerknemer wordt aangemerkt, geldt met betrekking tot de pensioenvoorziening het voor hem bepaalde in het Pensioenreglement ABP van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Artikel 14.5

Informatie bij ontslag

Bij het ontslag deelt de werkgever de werknemer schriftelijk mee dat deze, om in aanmerking te komen voor een uitkering op grond van de WW, BWR, ZW en ZAR verplicht is zich binnen de daarvoor geldende termijn te melden bij het uitvoeringsorgaan van de betreffende uitkering en de uitkering aan te vragen, ongeacht of de werknemer in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen.