Preambule bij de CAO MBO 2023-2024

Procesafspraken bij CAO MBO 2023-2024

Cao-partijen zijn bij het sluiten van deze cao de volgende afspraken overeengekomen.

Onderzoek naar toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden d.m.v. regionale gesprekken

De invulling die de cao mbo geeft aan aantrekkelijk werkgeverschap en eigen regie en ontwikkelingsperspectief van de werknemer dient aan te sluiten bij behoeften in de sector. De wensen kunnen voor startende docenten, werknemers afkomstig uit het bedrijfsleven, of medewerkers die al langer werkzaam zijn in het mbo verschillend zijn. Werknemers en werkgevers hebben behoefte aan maatwerk t.a.v. professionalisering en passende mogelijkheden om bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid in iedere levensfase van de loopbaan te vergroten.

Met de bedoeling om bij te dragen aan het werkplezier van medewerkers in het mbo, willen sociale partners regionale bijeenkomsten organiseren. In deze bijeenkomsten willen sociale partners een brede groep werknemers en werkgevers in gesprek laten gaan over ontwikkelingen in de sector en over wat de werknemer in het mbo van nu en de toekomst (zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend) belangrijk vindt aan arbeidsvoorwaarden. Hierbij vinden sociale partners het van belang om een omgeving te creëren waarin ieder geluid zo goed mogelijk gehoord kan worden.
De opbrengsten van deze gesprekken kunnen sociale partners vervolgens gebruiken bij hun eigen inzet voor een nieuwe cao mbo.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Sociale partners vinden het van belang dat werknemers zich bewust zijn van de financiële risico’s die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt en van de mogelijkheid om zich hier tegen te verzekeren. Mbo-scholen bieden werknemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Sociale partners constateren dat door werknemers in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.
Sociale partners geven gedurende de looptijd van de cao mbo in samenwerking met Loyalis een impuls aan de bekendheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering om ervoor te zorgen dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, zodat zij een goede afweging kunnen maken zich al dan niet te verzekeren voor de mogelijke financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Inclusie en diversiteit

Sociale partners hechten aan inclusie en diversiteit bij het aannemen en behouden van medewerkers in het mbo. Onderdeel hiervan is ook dat de cao-bepalingen van de cao mbo herkenbaar en toegankelijk zijn voor iedereen die in het mbo werkt of komt werken. Cao-partijen zullen gedurende de looptijd van deze cao mbo de cao-bepalingen hierop doornemen en waar nodig de cao mbo aanpassen.

Continuering lopende procesafspraken

Sociale partners continueren de procesafspraken m.b.t. modernisering FUWA-MBO zoals opgenomen in de cao mbo 2020-2021 en de evaluatie van werkdrukplannen zoals opgenomen in de cao mbo 2022-2023. De hierover in de eerdere cao’s mbo opgenomen tekst blijft onverkort van toepassing en aan deze procesafspraken wordt uitvoering gegeven.

juni 2023

MBO Raad
Algemene Onderwijsbond
CNV Onderwijs
FNV Overheid
FvOv